POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA EKOKRAK zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez PAWŁA PASZOWSKIEGO zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Oskara Knuplerza w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 105/1 w dniu 20 listopada 2017 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3.

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

§ 5.

1. Celem i misją fundacji jest dostarczanie wiedzy i narzędzi w obszarze związanym z podniesieniem świadomości dotyczącej działalności proekologicznej, w szczególności świadomości marketingowej i finansowej osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zakresie stosowania proekologicznych rozwiązań technicznych.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– pomocy dla osób niepełnosprawnych;
– działalności charytatywnej;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych proekologicznych rozwiązań technicznych;
– szkoleń, warsztatów, wykładów i paneli dyskusyjnych dotyczących proekologicznych rozwiązań technicznych;
– zbiórek pieniędzy i grantów na rzecz podmiotów wspierających i promujących proekologiczne rozwiązania techniczne;
– działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym doradztwa i konsultacji;
– organizowania szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć otwartych i zamkniętych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
– organizowania akcji społecznych,
– współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, z organami administracji publicznej i samorządowej oraz z podmiotami gospodarczymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami statutowymi Fundacji,
– prowadzenie strony internetowej;
– wydawanie publikacji oraz publikowanie artykułów związanych ze stosowaniem proekologicznych rozwiązań technicznych;

§ 6.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. wpłat 1% podatku od podatników

§ 9.

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji lub subwencji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji lub subwencji mogą być użyte na realizację celów fundacji, chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

WŁADZE FUNDACJI

§ 10.

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

RADA FUNDACJI.

§ 11.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków.
3. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 12.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 13.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu.
3. Opiniowanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych.
4. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
8. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14.

3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
4. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na trzyletnią kadencję.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator. Kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Rada Fundacji.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
f) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, grantów.
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 17.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

ZMIANA STATUTU

§ 18.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ.

§ 19.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 20.
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 21.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 22.

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 23.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.