Smog to unosząca się w powietrzu chmura zanieczyszczeń, składająca się głównie ze spalin, tlenków siarki, azotu, węgla i pyłów. Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, występującym najczęściej w dolinach, gdzie swobodny przepływ powietrza jest utrudniony. Najczęściej powstaje w bezwietrzne dni przy dużej wilgotności powietrza, kiedy odprowadzenie zanieczyszczeń jest utrudnione.

Główny skład smogu:
• Pył PM2,5 i PM10 – cząstki stałe o średnicy kolejno do 2,5 mikrometrów i do 10 mikrometrów. Ze względu na swój mały rozmiar przenikają do płuc, powodując trudności z oddychaniem,
• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren – są to substancje powstające w wyniku niecałkowitego spalania związków organicznych, np. drewna, śmieci, paliw. Substancje te mają właściwości rakotwórcze.
• Tlenek siarki – powstaje ze spalania paliw kopalnych. Łatwo rozpuszcza się w wodzie powodując kwaśne deszcze.
• Tlenek azotu – najwięcej dostaje się go do atmosfery ze spalin samochodowych. Działa drażniąco na spojówki, śluzówki nosa i gardła.
• Metale ciężkie – do atmosfery dostają się ze spalania paliwa, powodując ostre zatrucie organizmu.
• Tlenek węgla – powstaje w wyniku spalania np. węgla. Jest bardzo groźny dla zdrowia, ponieważ łatwiej niż tlen wiąże się z hemoglobiną powodując zatrucie organizmu.

Smog przyczynia się rocznie do przedwczesnej śmierci ponad 48 tysięcy osób.
Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce.

Ze względu na miejsce występowania oraz skład chemiczny wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
1. Smog klasyczny, zwany londyńskim – występuje w miesiącach zimowych, w miejscach, gdzie domy ogrzewane są poprzez spalanie paliw stałych.
2. Smog fotochemiczny, smog utleniający – tworzy się w miesiącach letnich, podczas gdy jest wysoka temperatura powietrza, a na ulicach panuje duży ruch.