Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze? W jakich budynkach można dokonywać inwestycji? Jakie warunki należy spełnić aby przystąpić do programu?
Zadzwoń do nas i pozwól nam działać. Posiadamy specjalistyczną wiedzę i zaplecze merytoryczno – techniczne aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie dla Twojej inwestycji. Pomożemy i odpowiemy na Twoje pytania.

Program CZYSTE POWIETRZE skupia się m.in. na wymianie starych piecy i palenisk na paliwo stałe na nowe, proekologiczne źródła energii oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, montażu odnawialnych źródeł energii czy też wentylacji mechanicznej. Beneficjentami programu w przypadku nowo budowanego domu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które dostały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości. Jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w tym wypadku będzie budynek w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, w którym znajdują się maksymalnie dwa wydzielone lokale mieszkalne.
Od 29 lipca 2019r. uproszczeniu uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby ułatwić proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Został on wyposażony w warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy. Dzięki tej modyfikacji wnioskodawcy nie będą zmuszeni do dodatkowej wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wypełnienia niezbędnych formalności.
Budynki nieobjęte wymianą w ramach programu, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r., zostały zwolnione z konieczności spełnienia warunków technicznych dla źródeł ciepła. Okres kwalifikacji kosztów-nie może przekraczać 30 miesięcy od daty założenia wniosku. W programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Instytucją, która wprowadza program mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów do atmosfery jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program obejmuje obszar całej Polski. Jego realizacja trwać będzie do roku 2029. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. W ramach „Czystego powietrza” wnioskodawca może liczyć na dotację lub pożyczkę, którą następnie będzie mógł spłacać przez kolejnych 15 lat. Od końca lipca wnioski o uczestnictwo w programie będą przyjmować również gminy. Dotychczas tylko Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były uprawnione do przyjmowania dokumentów, co znacznie opóźniało proces postępowania.

Program przewiduje dofinasowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
• docieplenie przegród budynku
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła powietrzne i gruntowe)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Pożyczki można uzyskać na:
• montaż kolektorów słonecznych
• montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

Kwota dotacji będzie zależna od dochodów przypadających na osobę zamieszkującą w jednym gospodarstwie domowym.
Przez Gospodarstwo domowe rozumie się grupę osób wspólnie gospodarujących i mieszkających z osobą, która ubiega się dofinansowanie, do których zaliczają się:
• małżonek osoby wspólnie ubiegającej się o dofinansowanie
• rodzice i dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka
• dzieci a także wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do chwili ukończenia 25 roku życia
• dzieci oraz wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25 rok życia ale mogą wylegitymować się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności a w ramach tej niepełnosprawności przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna
• osoby niespokrewnione wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie

Za miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uznaje się sumę dochodów wszystkich osób wspólnie gospodarujących za ostatni rok podatkowy, poprzedzający rok złożenia wniosku, podzielony na 12 miesięcy oraz na liczbę osób. W przypadku uzyskania niższej dotacji inwestor może liczyć na pożyczkę pozostałej kwoty. W formularzu wniosku wydzielona odrębna część na ustalenie wysokości dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż 01.01.2018 r.. W ramach programu można również uzyskać dofinansowanie do niezbędnej dokumentacji np. ocena energetyczna budynku, dokumentacja projektowa związana z przebudową dachu itp.